Học phần giảng dạy

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦNHọc kỳ 1 - Năm học 2019 -2020

Quản trị hãng vận chuyển - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Kinh tế du lịch - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Tâm lý du khách và ứng xử giao tiếp trong du lịch - Cô Ninh Thị Kim Anh, Thầy Nguyễn Thanh Quảng

- Lập kế hoạch kinh doanh du lịch - Cô Huỳnh Cát Duyên

- Luật du lịch Việt Nam và quốc tế - Cô Huỳnh Cát Duyên

- Tuyến điểm du lịch - Cô Huỳnh Cát Duyên

- Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành - Cô Trần Thị Thu Trang, Thầy Nguyễn Thanh Quảng