Học phần quản lý

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
(TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Lê Chí Công
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

2

Kinh tế du lịch

 1. Lê Chí Công
 2. Nguyễn Thị Hồng Đào
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Đặng Hoàng Xuân Huy
 6. Ninh Thị Kim Anh

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

 

BMQTKS&NH

BMQLKT

 

3

Địa lý du lịch

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Nguyễn Thị Huyền Thương
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Đặng Hoàng Xuân Huy
 5. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

BMQLKT

 

4

Tâm lý và ứng xử trong du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc
 5. Huỳnh Cát Duyên

 

 

 

5

Văn hóa giao tiếp và đạo đức trong du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh
 3. Lê Trần Phúc
 4. Huỳnh Cát Duyên
 5. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

6

Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 3. Lê Trần Phúc
 4.  Nguyễn Thanh Quảng

 

 

BMQTKS&NH

7

Văn hóa du lịch

 1. Đỗ Thị Thanh Vinh
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Lê Trần Phúc
 4. Lại Phi Hùng
 5. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

BMQTKS&NH

Mời giảng

8

Thanh toán quốc tế trong du lịch

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Huỳnh Cát Duyên
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Trần Thùy Chi

BMQTKS&NH

 

 

BMTM

9

E_Tourism

 1. Lê Bá Quỳnh Châu
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh

 

10

Luật Du lịch Việt Nam và quốc tế

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

11

Du lịch sinh thái

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Trần Phúc

BMQTKS&NH

 

BMQTKS&NH

12

Các tuyến điểm du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

13

Các tuyến điểm du lịch 1

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

14

Các tuyến điểm du lịch 2

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

15

Thực hành các tuyến điểm du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

16

Nghiệp vụ hướng dẫn

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

17

Nghiệp vụ hướng dẫn 1

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

18

Nghiệp vụ hướng dẫn 2

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

19

Thiết kế và điều hành Tour

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Lê Trần Phúc

 

 

 

BMQTKS&NH

20

TH Thiết kế và điều hành Tour

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Lê Trần Phúc

 

 

 

BMQTKS&NH

21

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 4. Nguyễn Thanh Quảng

BMQTKS&NH

 

22

Quản trị hãng vận chuyển

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

23

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

24

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 1

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

25

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 2

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

26

Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Chí Công
 3. Lê Trần Phúc
 4. Lê Bá Quỳnh Châu

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

 

27

Quản lý điểm đến

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Lê Chí Công
 3. Ninh Thị Kim Anh

 

BMQTKS&NH

28

Du lịch bền vững

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Lê Chí Công
 3. Tuyển mới

BMQTKS&NH

29

Phong tục tập quán và lễ hội truyền thống

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Huỳnh Cát Duyên
 4. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 5. Ninh Thị Kim Anh

BMQTKS&NH

 

 

 

 

31

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Bộ môn

 

32

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Bộ môn

 

 

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG

 

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Quản trị sự kiện và hội nghị

 1. Phan Thị Kim Liên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Tạ Thị Vân Chi

 

2

Quản trị lễ tân

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Tạ Thị Vân Chi

 

3

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Tạ Thị Vân Chi

 

4

Quản trị buồng

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

BMQTDVDL&LH

5

Thực hành Nghiệp vụ buồng

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

 

BMQTDVDL&LH

 

6

Thực hành nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Phan Thị Kim Liên
 5. Ninh Thị Kim Anh

 

 

 

 

BMQTDVDL&LH

7

Quản trị Marketing khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Đào Anh Thư
 3. Phan Thị Kim Liên
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

8

Quản trị tài chính khách sạn

 1. Lê Bá Quỳnh Châu
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đỗ Thị Thanh Vinh
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Trần Thị Nga

BMQTDVDL&LH

 

BMQTDVDL&LH

Kiêm nhiệm

9

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

 1. Phan Thị Kim Liên
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Đào
 5. Lê Trần Phúc

 

10

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 1. Nguyễn Thị Hồng Đào
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương
 5. Lê Chí Công
 6. Phan Thị Kim Liên

 

11

Quản trị kinh doanh nhà hàng

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Nguyễn Thị Hồng Đào
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương
 5. Lê Chí Công

 

12

Quản trị kinh doanh khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

13

Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Lê Trần Phúc
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Phan Thị Kim Liên
 5. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

14

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Lê Chí Công
 3. Lê Trần Phúc
 4. Nguyễn Thị Hồng Đào
 5. Tạ Thị Vân Chi
 6. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

15

Quản trị ẩm thực

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

16

Thực hành Quản trị ẩm thực

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

17

Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

18

Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

19

Công nghệ phục vụ buồng, bàn, bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

20

Thực hành Công nghệ phục vụ buồng, bàn, bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

21

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

 1. Lê Chí Công
 2. Huỳnh Cát Duyên
 3. Lê Trần Phúc
 4. Nguyễn Thanh Quảng
 5. Ninh Thị Kim Anh

BMQTDVDL&LH

 

BMQTDVDL&LH

22

Kỹ năng bổ trợ

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Huyền Thương
 3. Phan Thị Kim Liên
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

 

 

BMQTDVDL&LH

23

Khởi nghiệp trong du lịch

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Lê Chí Công
 5. Tạ Thị Vân Chi
 6. Nguyễn Thanh Quảng

 

 

 

 

 

BMQTDVDL&LH

26

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Bộ môn

 

27

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Bộ môn