TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (Thời gian cập nhật: 07/2022)


Đề cương học phần - Học kỳ 2 năm học 2020 -2021

1. Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - Lớp 60.QTDL1,2 - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Đề cương học phần - Học kỳ 2 năm học 2019 -2020

1. Thiết kế và điều hành Tour - 59.QTDL - Cô Huỳnh Cát Duyên

2. Các tuyến điểm du lịch - 60.CDL1,2,3,4,5,6,7 - Cô Huỳnh Cát Duyên

3. GESTION D'HOTELLERIE - 58.QTDLP, 59.QTDLP - Cô Huỳnh Cát Duyên

4. Quản trị chất lượng dịch vụ - 59.CQTDL1,2,3,4,5 - Thầy Lê Chí Công, cô Huỳnh Cát Duyên

5. Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành - 60.CDL1,2,3,4,5,6,7 - Thầy Nguyễn Thanh Quảng - Cô Trần Thị Thu Trang 

6. Kỹ năng bổ trợ - 61.QTDL 1,2  - Thầy Nguyễn Thanh Quảng

7. Kỹ năng bổ trợ - 61.CQTDL - Thầy Nguyễn Thanh Quảng

8. Địa Lý Du lịch - Cô Lê Bá Quỳnh Châu


Đề cương học phần - Học kỳ 1 năm học 2019 -2020

1. Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành - Cô Trần ThịThu Trang, Thầy Nguyễn Thanh Quảng

2. Đại cương quản trị doanh nghiệp - Cô Ninh Thị Kim Anh 

3. Nghệ thuật lãnh đạo - Cô Ninh Thị Kim Anh 

4. Quản trị hãng vận chuyển - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

5. Tâm Lý du khách và ứng xủ giao tiếp trong du lịch - Cô Ninh Thị Kim Anh, Thầy Nguyễn Thanh Quảng

6. Luật du lịch Việt Nam - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân - Huỳnh Cát Duyên 

7. Tuyến điểm du lịch - Cô Huỳnh Cát Duyên 

8. Lập kế hoạch kinh doanh du lịch - Cô Huỳnh Cát Duyên

9. Quản trị học - Cô Ninh Thị Kim Anh 

10. Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn - Cô Ninh Thị Kim Anh

11. Kinh tế du lịch - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

12. Quản trị hãng vận chuyển - cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

 13. Tổ chức sự kiện - Cô Ninh Thị Kim Anh

14. Quản trị nguồn nhân lực  du lịch - Cô Ninh Thị Kim Anh

15. Thanh toán quốc tế trong du lịch - Cô Đỗ Thị Thanh Vinh