Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Trường với chủ đề: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch biển”
05/06/2020
Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Trường với chủ đề: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch biển”