TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Thời gian cập nhật: 07/2022)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

1. ThS. Ninh Thị Kim Anh

2. PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

3. ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

4. ThS. Huỳnh Cát Duyên

5. ThS. Lê Bá Quỳnh Châu

6. ThS. Nguyễn Thanh Quảng

Nghiệp vụ hướng dẫn - Lớp 61.QTDL1,2

Thực hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Lớp 61.QTDL1,2

Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch - Lớp 62.QTKS1,2,3

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành - Lớp 60.QTDL1,2 - GV Đào Anh Thư - Nguyễn Thanh Quảng


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

1. ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Quản trị hãng vận chuyển- 59QTDL

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - 60C.QTDL3,4,5,6,7

Địa lý du lịch - 61.QTKS-POHE

2. ThS. Huỳnh Cát Duyên

Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế


Học kỳ 2 - Năm học 2019 -2020

1. Chương trình đại học

- Đại cương quản trị doanh nghiệp du lịch - Thầy Lê Chí Công, Cô Ninh Thị Kim Anh

Địa lý du lịch - Lớp Pháp - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Luật du lịch Việt Nam - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - lớp 59QTDL - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Kỹ năng bổ trợ - lớp 61QTDL1,2 - Thầy Nguyễn Thanh Quảng 

- Quản lý điểm đến - lớp 59QTDL. - Thầy Nguyễn Thanh Quảng 

- Địa lý du lịch - Cô Lê Bá Quỳnh Châu 

Thiết kế và điều hành tour du lịch  - cô Huỳnh Cát Duyên 

- Tiếng Pháp chuyên ngành 1 - Cô Nguyễn Thị Hà Trang 

- Ngiệp vụ hướng dẫn - lớp 59QTDL - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Đại cương quản trị doanh nghiệp - lớp 61.QTDL-1; 61.QTDL-2; 61.QTKS-3; 61.QTKS-CLC - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị nguồn nhân lực - lớp 59KS1 - Cô Ninh Thị Kim Anh

Quản trị nguồn nhân lực - lớp 59KS5 - Cô Ninh Thị Kim Anh

- Quản trị sự kiện và hội nghị - lớp 59QTDL - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị học - lớp 60QTDLP - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị tài chính khách sạn - Cô Đỗ Thị Thanh Vinh

- Marketing du lịch - Cô Đỗ Thị Thanh Vinh 

Đại cương quản trị doanh nghiệp  - Cô Phạm Thị Xuân Hương  

- Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch - Cô Trần Thị Thanh Trà 

2. Chương trình hệ Cao đẳng

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành lớp 59CDL1,2,3,4,5 - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Kỹ năng bổ trợ - 61CQTDL - Thầy Nguyễn Thanh Quảng

- Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành - 60.CDL1,2,3,4,5,6,7 - Thầy Nguyễn Thanh Quảng, cô Trần Thị Thu Trang

- Tuyến điểm du lịch Việt Nam - Cô Huỳnh Các Duyên 

- Quản trị sự kiện và hội nghị  - Cô Ninh Thị Kim Anh 


Học kỳ 2- năm học 2018-2019

1. Chương trình đại học

- Du lịch sinh thái - Nguyễn Thị Huyền Thương

- Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế - Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Huỳnh Cát Duyên

- Quản trị chất lượng dịch vụ - Lê Chí Công, Huỳnh Cát Duyên 

- Thiết kế và điều hành tour - Huỳnh Cát Duyên, Lê Bá Quỳnh Châu 

- Tuyến điểm du lịch - Huỳnh Cát Duyên 

- Địa lý du lịch - Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Lê Bá Quỳnh Châu 

- Quản trị hãng vận chuyển - Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

2. Chương trình cao đẳng

- Kinh tế du lịch - Lê Chí Công, Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Ninh Thị Kim Anh

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - Đoàn Nguyễn Khánh Trân