ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

1. ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Quản trị hãng vận chuyển- 59QTDL

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - 60C.QTDL3,4,5,6,7

Địa lý du lịch - 61.QTKS-POHE

2. ThS. Huỳnh Cát Duyên

Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế

 

Học kỳ 2 - Năm học 2019 -2020

1. Chương trình đại học

- Đại cương quản trị doanh nghiệp du lịch - Thầy Lê Chí Công, Cô Ninh Thị Kim Anh

Địa lý du lịch - Lớp Pháp - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Luật du lịch Việt Nam - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - lớp 59QTDL - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân

- Kỹ năng bổ trợ - lớp 61QTDL1,2 - Thầy Nguyễn Thanh Quảng 

- Quản lý điểm đến - lớp 59QTDL. - Thầy Nguyễn Thanh Quảng 

- Địa lý du lịch - Cô Lê Bá Quỳnh Châu 

Thiết kế và điều hành tour du lịch  - cô Huỳnh Cát Duyên 

- Tiếng Pháp chuyên ngành 1 - Cô Nguyễn Thị Hà Trang 

- Ngiệp vụ hướng dẫn - lớp 59QTDL - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Đại cương quản trị doanh nghiệp - lớp 61.QTDL-1; 61.QTDL-2; 61.QTKS-3; 61.QTKS-CLC - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị nguồn nhân lực - lớp 59KS1 - Cô Ninh Thị Kim Anh

Quản trị nguồn nhân lực - lớp 59KS5 - Cô Ninh Thị Kim Anh

- Quản trị sự kiện và hội nghị - lớp 59QTDL - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị học - lớp 60QTDLP - Cô Ninh Thị Kim Anh 

- Quản trị tài chính khách sạn - Cô Đỗ Thị Thanh Vinh

- Marketing du lịch - Cô Đỗ Thị Thanh Vinh 

Đại cương quản trị doanh nghiệp  - Cô Phạm Thị Xuân Hương  

- Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch - Cô Trần Thị Thanh Trà 

 

2. Chương trình hệ Cao đẳng

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành lớp 59CDL1,2,3,4,5 - Cô Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Kỹ năng bổ trợ - 61CQTDL - Thầy Nguyễn Thanh Quảng

- Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành - 60.CDL1,2,3,4,5,6,7 - Thầy Nguyễn Thanh Quảng, cô Trần Thị Thu Trang

- Tuyến điểm du lịch Việt Nam - Cô Huỳnh Các Duyên 

- Quản trị sự kiện và hội nghị  - Cô Ninh Thị Kim Anh 

 

Học kỳ 2- năm học 2018-2019

1. Chương trình đại học

- Du lịch sinh thái - Nguyễn Thị Huyền Thương

- Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế - Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Huỳnh Cát Duyên

- Quản trị chất lượng dịch vụ - Lê Chí Công, Huỳnh Cát Duyên 

- Thiết kế và điều hành tour - Huỳnh Cát Duyên, Lê Bá Quỳnh Châu 

- Tuyến điểm du lịch - Huỳnh Cát Duyên 

- Địa lý du lịch - Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Lê Bá Quỳnh Châu 

- Quản trị hãng vận chuyển - Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

2. Chương trình cao đẳng

- Kinh tế du lịch - Lê Chí Công, Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Ninh Thị Kim Anh

- Quản trị kinh doanh hãng lữ hành - Đoàn Nguyễn Khánh Trân