Search

Danh sách chủ nhiệm các học phần từ CTĐT K58,59,60

HỌC PHẦN

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

Kinh tế du lịch

Lê Chí Công

Địa lý du lịch

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Du lịch sinh thái

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Marketing du lịch

Lê Trần Phúc

Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Nghiệp vụ hướng dẫn

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Quản trị sự kiện và hội nghị

Ninh Thị Kim Anh

Quản lý điểm đến

Lê Chí Công

Quản trị chiến lược

Lê Chí Công

Các tuyến điểm du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Thiết kế và điều hành tour du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Quản trị hãng vận chuyển

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

Phan Thị Kim Liên

Quản trị buồng

Nguyễn Thị Huyền Thương

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Quản trị ẩm thực

Nguyễn Thị Huyền Thương

Quản trị kinh doanh nhà hàng

Nguyễn Thị Huyền Thương

Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar

Nguyễn Thị Huyền Thương

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Lê Chí Công

Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

Lê Trần Phúc

Nghệ thuật lãnh đạo

Ninh Thị Kim Anh

Analyse des états financiers d’une entreprise (Phân tích tình hình tài chính)

Đỗ Thị Thanh Vinh

Droit du tourisme Vietnamien et international (Luật du lịch Việt Nam và quốc tế)

Nguyễn Thị Hà Trang

Economique du Tourisme (Kinh tế du lịch)

Huỳnh Cát Duyên

Francais de Tourisme: Voyage et Hôtellerie (Tiếng Pháp chuyên ngành lữ hành và khách sạn)

Huỳnh Cát Duyên

Gestion d'hôtellerie (Quản trị kinh doanh khách sạn)

Đỗ Thị Thanh Vinh

Gestion des ressources humanies (Quản trị nguồn nhân lực)

Đỗ Thị Thanh Vinh

Planification du commerce dans le tourisme (Lập kế hoạch kinh doanh du lịch)

Huỳnh Cát Duyên


 Danh sách chủ nhiệm các học phần từ CTĐT K61, 62

HỌC PHẦN

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

Nhập môn ngành Quản trị du lịch và phương pháp học đại học

Ninh Thị Kim Anh

Kinh tế du lịch

Lê Chí Công

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Địa lý du lịch

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Kỹ năng bổ trợ

Nguyễn Thanh Quảng

Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch

Lê Chí Công

Văn hóa du lịch

Nguyễn Thanh Quảng

Du lịch sinh thái

Nguyễn Thanh Quảng

Du lịch bền vững

Lê Bá Quỳnh Châu

Nghiệp vụ hướng dẫn

Nguyễn Thanh Quảng

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn

Nguyễn Thanh Quảng

Quản trị sự kiện và hội nghị

Ninh Thị Kim Anh

Quản lý điểm đến

Lê Chí Công

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch

Lê Chí Công

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Các tuyến điểm du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Thực hành tuyến điểm du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Thiết kế và điều hành tour du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Thực hành thiết kế và điều hành tour du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Quản trị hãng vận chuyển

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

Nguyễn Thanh Quảng

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Lê Chí Công

Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch

Huỳnh Cát Duyên

E-Tourism

Lê Bá Quỳnh Châu

Nghệ thuật lãnh đạo

Ninh Thị Kim Anh

Analyse des états financiers d’une entreprise (Phân tích tình hình tài chính)

Lê Bá Quỳnh Châu

Droit du tourisme Vietnamien et international (Luật du lịch Việt Nam và quốc tế)

Nguyễn Thị Hà Trang

Economique du Tourisme (Kinh tế du lịch)

Huỳnh Cát Duyên

Francais de Tourisme 1 (Tiếng Pháp du lịch 1)

Nguyễn Thị Hà Trang

Francais de Tourisme 2 (Tiếng Pháp du lịch 2)

Huỳnh Cát Duyên

Francais de Tourisme 3 (Tiếng Pháp du lịch 3)

Lê Bá Quỳnh Châu

Francais de Tourisme 4 (Tiếng Pháp du lịch 4)

Lê Bá Quỳnh Châu

Gestion d'hôtellerie (Quản trị kinh doanh khách sạn)

Huỳnh Cát Duyên

Gestion des ressources humanies dans les entreprises touristiques (Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch)

Lê Bá Quỳnh Châu

Planification du commerce dans le tourisme (Lập kế hoạch kinh doanh du lịch)

Huỳnh Cát Duyên

Marketing de tourisme (Marketing du lịch)

Lê Bá Quỳnh Châu


 Danh sách chủ nhiệm các học phần từ CTĐT K63

HỌC PHẦN

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

Analyse des états financiers d’une entreprise (Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp)

Lê Bá Quỳnh Châu

Các tuyến điểm du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Địa lý du lịch

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Đọc và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp du lịch

Lê Bá Quỳnh Châu

Droit du tourisme vietnamien (Luật du lịch Việt Nam)

Nguyễn Thị Hà Trang

Français du tourisme 1 (Tiếng Pháp du lịch 1)

Nguyễn Thị Hà Trang

Français du tourisme 2 (Tiếng Pháp du lịch 2)

Huỳnh Cát Duyên

Français du tourisme 3 (Tiếng Pháp du lịch 3)

Lê Bá Quỳnh Châu

Français du tourisme 4 (Tiếng Pháp du lịch 4)

Lê Bá Quỳnh Châu

Gestion d’un hôtel (Quản trị khách sạn)

Huỳnh Cát Duyên

Gestion des ressources humaines dans les entreprises touristiques (Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch)

Lê Bá Quỳnh Châu

Kinh tế du lịch

Lê Chí Công

Kỹ năng bổ trợ trong lữ hành

Nguyễn Thanh Quảng

Luật Du lịch Việt Nam và quốc tế

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Marketing du tourime (Marketing du lịch)

Lê Bá Quỳnh Châu

Nghiệp vụ hướng dẫn

Nguyễn Thanh Quảng

Nhập môn Ngành QTDV du lịch và lữ hành

Ninh Thị Kim Anh

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch

Lê Chí Công

Planification du commerce dans le tourisme (Lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch)

Huỳnh Cát Duyên

Quản lý điểm đến

Lê Chí Công

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Lê Chí Công

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch

Lê Chí Công

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch

Ninh Thị Kim Anh

T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch

Nguyễn Thanh Quảng

T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch

Ninh Thị Kim Anh

Thiết kế và điều hành Tour du lịch

Huỳnh Cát Duyên

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

Nguyễn Thanh Quảng

E-Tourism

Lê Bá Quỳnh Châu

Quản trị hãng vận chuyển

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Du lịch bền vững

Phan Thảo Nguyên

Du lịch sinh thái

Nguyễn Thanh Quảng

Du lịch văn hóa

Phan Thảo Nguyên

Hành vi tiêu dùng trong du lịch

Đặng Thị Phước Toàn

Thanh toán quốc tế trong du lịch

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Nhập môn Ngành QTDV du lịch và lữ hành (Pháp - Việt)

Huỳnh Cát Duyên


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KHÓA 58, 59, 60 Xem tại đây
KHOA 61, 62, 63 Xem tại đây

Danh mục

Giới thiệu bộ mônGiới thiệu bộ môn

Giới thiệu bộ môn

Học phần quản lýHọc phần quản lý

Học phần quản lý

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Thông tin liên hệThông tin liên hệ

Thông tin liên hệ