Học phần quản lý

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
(TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Lê Chí Công
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

2

Kinh tế du lịch

 1. Lê Chí Công
 2. Nguyễn Thị Hồng Đào
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Đặng Hoàng Xuân Huy
 6. Ninh Thị Kim Anh

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

 

BMQTKS&NH

BMQLKT

 

3

Địa lý du lịch

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Nguyễn Thị Huyền Thương
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Đặng Hoàng Xuân Huy
 5. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

BMQLKT

 

4

Tâm lý và ứng xử trong du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc
 5. Huỳnh Cát Duyên

 

 

 

5

Văn hóa giao tiếp và đạo đức trong du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh
 3. Lê Trần Phúc
 4. Huỳnh Cát Duyên
 5. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

6

Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 3. Lê Trần Phúc
 4.  Nguyễn Thanh Quảng

 

 

BMQTKS&NH

7

Văn hóa du lịch

 1. Đỗ Thị Thanh Vinh
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Lê Trần Phúc
 4. Lại Phi Hùng
 5. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

BMQTKS&NH

Mời giảng

8

Thanh toán quốc tế trong du lịch

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Huỳnh Cát Duyên
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Trần Thùy Chi

BMQTKS&NH

 

 

BMTM

9

E_Tourism

 1. Lê Bá Quỳnh Châu
 2. Đỗ Thị Thanh Vinh

 

10

Luật Du lịch Việt Nam và quốc tế

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Đoàn Nguyễn Khánh Trân

 

11

Du lịch sinh thái

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Trần Phúc

BMQTKS&NH

 

BMQTKS&NH

12

Các tuyến điểm du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

13

Các tuyến điểm du lịch 1

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

14

Các tuyến điểm du lịch 2

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

BMQTKS&NH

 

 

15

Thực hành các tuyến điểm du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

16

Nghiệp vụ hướng dẫn

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

17

Nghiệp vụ hướng dẫn 1

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

18

Nghiệp vụ hướng dẫn 2

 1. Ninh Thị Kim Anh
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

BMQTKS&NH

 

 

19

Thiết kế và điều hành Tour

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Lê Trần Phúc

 

 

 

BMQTKS&NH

20

TH Thiết kế và điều hành Tour

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Lê Bá Quỳnh Châu
 4. Lê Trần Phúc

 

 

 

BMQTKS&NH

21

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Lê Trần Phúc
 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 4. Nguyễn Thanh Quảng

BMQTKS&NH

 

22

Quản trị hãng vận chuyển

 1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

23

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

24

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 1

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

25

Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 2

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

26

Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

 1. Huỳnh Cát Duyên
 2. Lê Chí Công
 3. Lê Trần Phúc
 4. Lê Bá Quỳnh Châu

 

BMQTKS&NH

BMQTKS&NH

 

27

Quản lý điểm đến

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Lê Chí Công
 3. Ninh Thị Kim Anh

 

BMQTKS&NH

28

Du lịch bền vững

 1. Nguyễn Thanh Quảng
 2. Lê Chí Công
 3. Tuyển mới

BMQTKS&NH

29

Phong tục tập quán và lễ hội truyền thống

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thanh Quảng
 3. Huỳnh Cát Duyên
 4. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 5. Ninh Thị Kim Anh

BMQTKS&NH

 

 

 

 

31

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Bộ môn

 

32

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Bộ môn