Search

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - KHOA DU LỊCH

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn - Tầng 6, Tòa nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang

Liên hệ tư vấn:

1. ThS. Lê Trần Phúc - Phụ trách Bộ môn

SĐT: 0982.747.679           Email: phuclt@ntu.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Trâm - Giảng viên

SĐT: 0983.822.883           Email: tramnth@ntu.edu.vn

DANH MỤC

Giới thiệu bộ mônGiới thiệu bộ môn

Giới thiệu bộ môn

Học phần quản lýHọc phần quản lý

Học phần quản lý

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Thông tin liên hệThông tin liên hệ

Thông tin liên hệ