Đoàn khoa Du Lịch

Tổ chức Đoàn Khoa Du lịch:

Bí thư: Tạ Thị Vân Chi - Giảng viên 

Phó bí thư: Nguyễn Thanh Quảng - Giảng viên 

Phó bí thư: Từ Đức Thịnh - Sinh viên K59.QTDL

Ủy viên: Ngô Trung Hiếu - Sinh viên K59.QTDL

Các hoạt động tiêu biểu:

1. Chương trình thiện nguyên Ánh trăng kết nối 2019, 2020

2. Ngày hội thể thao Challenge yourself 2020

3. Cuộc thi Hành trình Du lịch 2020 

4. Dự án Ecoweek - Dấu chân nước trong du lịch

5. Ngày Chủ nhật xanh 2020 (phối hợp với Chi Đoàn các Khoa, Viện: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường)