Chi bộ khoa Du lịch

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1

Lê Chí Công

18/12/1980

13/04/2003

13/04/2004

2

Ninh Thị Kim Anh

16/11/1977

23/05/2010

23/05/2011

3

Lê Trần Phúc

26/04/1984

09/12/2012

09/12/2013

4

Nguyễn Thị Hồng Trâm

28/08/1983

25/06/2004

25/06/2005

5

Trần Thị Nga

10/06/1982

05/01/2017

05/01/2018