Cơ sở vật chất

Khoa Du lịch được Nhà trường hỗ trợ không gian văn hóa Pháp ngữ là nơi để cán bộ, giảng viên và sinh viên giao lưu sau giờ giảng dạy, học tập căng thẳng và cũng là môi trường tốt để sinh viên có cơ hội thực hành, thực tập. Đồng thời, Nhà trường đang xúc tiến cải tạo các phòng lưu trú và không gian tại toàn nhà đa năng để Khoa có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất cho thực hành, thực tập và tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH trong thời gian tới