Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

 

Chủ nhiệm đề tài/dự án

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Đề tài/ Chương trình

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1. Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TS. Lê Chí Công

5/2017-5/2019

 

Đề tài Cấp tỉnh

Đang tiến hành

 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng đồng đến phát triển bền vững du lịch biển đảo duyên hải miền Trung

TS. Lê Chí Công

2016-2018

 

Đề tài Cấp bộ

Đã nghiệm thu (Xuất sắc)

3. Nghiên cứu mô hình sử dụng lao động có trách nhiệm trong ngành du lịch khách sạn ở địa bàn thành phố Nha Trang.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2015-2016

 

Đề tài Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu (Xuất sắc)

4. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động dòng nhân lực trong các khách sạn cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa bàn thành phố Nha Trang

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2013-2014

 

Đề tài Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu (Xuất sắc)

5. Nghiên cứu, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2013-2014

 

Chương trình Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu   (Rất tốt)

6. Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2011-2012

 

Chương trình Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu (Tốt)

7. Dự án Tăng cường hội nhập nghề nghiệp thông qua đối thoại doanh nghiệp

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh,

TS. Lê Chí Công,

Ths. Huỳnh Cát Duyên,

Ths. Lê Bá Quỳnh Châu, 

Ths. Nguyễn Thị Hà Trang

2018-2019

Dự án AUF

Đang thực hiện

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

Cộng tác viên đề tài/dự án

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)

Đề tài/ Chương trình

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1. Nghiên cứu xây dựng đề cương quyển 10 ngành Lâm nghiệp, Ngư nghiệp - Bách khoa toàn thư Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2017-2018

Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Đã nghiệm thu (Tốt)

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển của tỉnh Ninh Thuận

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh,

TS. Lê Chí Công

11/2016-4/2018

 

Đề tài Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu (Xuất sắc)

3. Nghiên cứu thị hiếu khách du lịch Nga đến Khánh Hòa

TS. Lê Chí Công

2013-2014

 

Đề tài Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu (Khá)

4. Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa 2013-2020

TS. Lê Chí Công

2012-2014

 

Đề tài Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu (Khá)

5. Towards a broader understanding about attitudes and consumption behaviors to fish in Vietnam.

TS. Lê Chí Công

2010 - 2012

Dự án SRV 2701, Nauy Tương đương đề tài Cấp Bộ

Đã nghiệm thu (Xuất sắc)

6. Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2018-2019       

Đề tài Cấp tỉnh

Đang thực hiện

7. Xây dựng Đề án thí điểm định lượng hóa công việc để phân công giao công việc theo vị trí việc làm gắn với lượng hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh,

TS. Lê Chí Công

2018-2019        

Đề án Chương trình của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Đang thực hiện