Thông báo

Thông báo tổ chức thi nghiệp vụ Điều hành và Hướng dẫn (Nội địa và Quốc tế) tại Nha Trang - Khóa 04/2020

  • 25/11/2020

Nghiệp vụ Điều hành Du lịch Quốc tế và Nội địa tại Nha Trang - Khóa 4 - Năm 2020 

Tải về


Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Quốc tế và Nội địa tại Nha Trang - Khóa 4 - Năm 2020 

Tải về