Thông báo

Thông tin liên hệ các ngành học Khóa 62 Khoa Du lịch

  • 24/09/2020

1. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

ThS. Nguyễn Thanh Quảng

SĐT: 0974409894

Email: quangnt@ntu.edu.vn

---

2. Ngành Quản trị Khách sạn

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thương 

SĐT: 0935742784

Email: thuongnth@ntu.edu.vn

---

3. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Song ngữ Pháp - Việt)

ThS. Huỳnh Cát Duyên

SĐT: 0905573660

Email: duyenhc@ntu.edu.vn

---

4. Quản trị Khách sạn theo định hướng nghề nghiệp (Song ngữ Anh - Việt) 

ThS. Đào Anh Thư

SĐT: 0898385561

Email: thuda@ntu.edu.vn