Search

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Nha Trang được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo

Ngày 28/4/2023, Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị Khách sạn (Khoa Du lịch – Trường Đại học Nha Trang) đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học. Đây là minh chứng cho bề dày kinh nghiệm đào tạo và sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho ngành du lịch, đặc biệt là cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Trường Đại học Nha Trang nói chung và Khoa Du lịch nói riêng.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Nha Trang được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo

Trường Đại học Nha Trang có sứ mạng là “Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Tầm nhìn của Nhà trường “Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển”.

Trong năm 2022, Trường đã mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tiến hành đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo, trong đó có chương trình Quản trị Khách sạn của Khoa Du lịch. Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã thực hiện việc thẩm định theo nguyên tắc công khai, khách quan, minh bạch giữa các bên liên quan của chương trình đào tạo, dựa trên Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đăng và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dựa trên kết quả đánh giá ngoài, Hội đồng đã chính thức ra Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học cho ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Nha Trang, có giá trị từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến ngày 28 tháng 4 năm 2028, với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 90%.

Xem Quyết định Số: 203 /QĐÐ-KĐCLGDTL, ngày 28/4/2023, Về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Nha Trang

Sự thành công trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia đã khẳng định vị thế, sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Nha Trang trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đa ngành, mà cụ thể ở đây là lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, việc chương trình Quản trị Khách sạn đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo cũng là sự công nhận và là niềm tự hào cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo Nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa, đội ngũ cán bộ giảng viên viên chức trong việc xây dựng, vận hành và phát triển một chương trình đào tạo có tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đây là nền tảng để Trường Đại học Nha Trang nói chung và Khoa Du lịch nói riêng tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của các chương trình đào tạo nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục không chỉ trong nước mà còn trên thế giới.

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Tổ chức học tập thực tế học phần Kỹ năng bổ trợ .

Bài tiếp tiếp theo

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành năm 2023