Chương trình đào tạo

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1.Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

2.Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 61 hệ Đại học

3. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoá 61 hệ Cao Đẳng

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 63 hệ Đại học (File PPT)

5. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khóa 63 hệ Đại học (File DOCX)

6. Chương trình đào tạo song ngữ Pháp - Việt - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 63 hệ Đại học (File PPT)

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Hệ đại học

1. Chương trình đào tạo Khóa 58,59, 60

2. Chương trình đào tạo Khóa 61 và Khóa 62 - Kế hoạch học tập theo từng kỳ khóa 61 và 62

3. Chương trình đào tạo Khóa 63, 64

Hệ cao đẳng:  Khóa 61

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ

1. Chương trình đào tạo Pháp Ngữ

2. Chương trình đào tạo Quản trị du lịch Pháp Ngữ Khoá 58,59,60  

3. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Pháp Ngữ Khoá 58,59,60 

4. Chương trình đào tạo Quản trị du lịch Pháp Ngữ Khoá 61

5. Chương trình học bổng của AUF cho sinh viên Chương trình cử nhân song ngữ Pháp

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. Chương trình đào tạo liên thông đại học từ cao đẳng

2. Chương trình đào tạo liên thông đại học từ trung cấp

3. Chương trình đào tạo văn bằng hai 

4. Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

5. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

6. Chương trình đào tạo văn bằng 2 (Áp dụng từ Khóa 63)

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1. Chương trình đào tạo văn bằng 2 (Áp dụng từ Khóa 63)

2. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

3. Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

4. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khoá 64)