Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

  • Phát triển du lịch bền vững
  • Phát triển nguồn lực nhân lực theo hướng bền vững
  • Sự hài lòng, sự trung thành của du khách
  • Kiểm soát chất lượng dịch vụ
  • Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp/Điểm đến Du lịch
  • Chất lượng của cuộc sống của cộng đồng
  • Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững

Giới thiệu